Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

HI-TEK, Inc. “HI-TEK” Điều khoản sử dụng web Prebookmembership.com ™ (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Sử dụng”) chi phối việc sử dụng của bạn, và áp dụng cho toàn bộ nhóm các trang web được sở hữu, vận hành và cấp phép hoặc được kiểm soát bởi HI-TEK hoặc các chi nhánh (gọi chung là “Nhà Khai thác “), bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các trang web thứ cấp thuộc tên miền Prebookmembership.com (Prebook) và bất kỳ trang web nào được tạo bởi Nhà Khai thác (gọi chung là “Website”). Website này được cung cấp để thông báo cho khách hàng truy cập Website và các hội viên của Prebook về các cơ hội, dịch vụ, lợi ích và đặc quyền được cung cấp thông qua Prebook hoặc được cung cấp bởi Nhà Khai thác Prebook và giúp đỡ Nhà Khai thác tận dụng các cơ hội, lợi ích và đặc quyền này. Thuật ngữ “chúng tôi”, “Nhà Khai thác” đều đề cập đến Nhà Khai thác. Cụm từ “bạn”, “của bạn” và “khách hàng truy cập” đề cập đến tất cả khách truy cập Website này.

VUI LÒNG ĐỌC THẬT KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE. Bằng cách sử dụng Website này, bạn xác nhận sự chấp thuận của bạn đối với Điều khoản Sử dụng, toàn bộ luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật áp dụng nào. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Website này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để thay đổi, sửa đổi, xóa hoặc thay đổi một phần của Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ sự thay đổi, sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên Website. Vui lòng kiểm tra Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng Website tại mọi thời điểm. Việc bạn tiếp tục sử dụng Websites này sau khi các Điều khoản sử dụng thay đổi được đăng tải sẽ khẳng định sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

   1. Sử dụng Website. Là một điều kiện của việc sử dụng Website, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bạn 18 tuổi trở lên và có đủ thẩm quyền pháp lý để tạo nghĩa vụ ràng buộc; (b) bạn sử dụng Website và tuân thủ Điều khoản Sử dụng này; (c) bạn sẽ chỉ sử dụng Website này để phục vụ mục đích hưởng thụ cho bản thân cá nhân bạn và những người khác mà bạn được phép đại diện một cách hợp pháp; (d) tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Nhà Khai thác là đúng, chính xác, đang lưu hành và đầy đủ; và (e) đại diện của chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn qua email, điện thoại hoặc thư tín và bạn đồng ý tiếp nhận các đề nghị đó. Chúng tôi giữ quyền theo ý riêng của chúng tôi để từ chối bất kỳ ai truy cập vào Website nhằm hưởng lợi về dịch vụ, lợi ích và đặc quyền mà chúng tôi cung cấp vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn đối với vi phạm Điều khoản Sử dụng.
   2. Các hoạt động bị cấm. Nội dung và thông tin trên Website (bao gồm, nhưng không giới hạn các vấn đề về giá cả, cơ hội, dịch vụ, lợi ích và đặc quyền do Nhà Khai thác cung cấp) cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp những nội dung và thông tin đó, là độc quyền của chúng tôi hoặc các đại lý, đại diện và nhà cung cấp của chúng tôi. Mặc dù bạn có thể sao chép giới hạn các tài liệu của Prebook mà chúng tôi cung cấp cho bạn trên Websites trong mục “Cấp phép Hạn chế” dưới đây, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ đó, chuyển nhượng, hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ hoặc thông qua Website này. Ngoài ra, bạn đồng ý không (a) sử dụng Website hoặc nội dung của Website này cho bất kỳ mục đích thương mại nào; (b) truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Website sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi; (c) vi phạm những hạn chế trong tiêu đề loại trừ robot trên Website hoặc bỏ qua hoặc phá hoại các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập vào Website; (d) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (tùy theo quyết định riêng của chúng tôi và tùy ý) để tải các nội dung không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (e) thiết lập bất kỳ liên kết hoặc liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Website, hoặc “phản chiếu”, “đóng khung” hoặc bằng cách khác kết hợp bất kỳ phần nào của Website vào bất kỳ trang web nào khác (ngoại trừ việc bạn có thể tham gia vào việc “gắn thẻ”, “thích” và liên kết với bất kỳ trang web truyền thông xã hội nào được tạo bởi từ Nhà điều hành và liên quan đến trang web cá nhân của bạn được tạo trên trang web truyền thông xã hội đó, tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng của nó) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
   3. Cấp phép hạn chế. Bạn nên giả định rằng mọi thứ bạn đọc hoặc nhìn thấy trên Website đều có bản quyền hoặc được bảo vệ và sở hữu bởi Nhà Khai thác hoặc một bên thứ ba đã cấp phép cho Nhà Khai thác quyền sử dụng tài liệu đó. Trừ khi có ghi chú khác, không có gì bạn đọc hoặc nhìn thấy trên Website có thể được sao chép hoặc sử dụng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Nhà Khai thác. Chúng tôi cho phép bạn in các trang riêng lẻ từ Website, trừ khi có ghi chú khác, cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn để học hỏi, đánh giá hoặc mua các cơ hội, dịch vụ, lợi ích và đặc quyền do Nhà Khai thác đưa ra. Không được phép in, sao chép, tái sản xuất, phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, bán, truyền tải, tải lên, tải xuống, lưu trữ, hiển thị ở nơi công cộng, thay đổi hoặc sửa đổi các tài liệu này. Việc cấp phép này không phải là việc chuyển nhượng quyền sở hữu và theo sự cho phép này, bạn không được (a) sử dụng các tài liệu này cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích phi thương mại nào (thương mại hoặc phi thương mại), (b) xóa bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ nội dung; và (c) chuyển nhượng hoặc đăng tài liệu. Các quyền được cấp dưới đây sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể bị Nhà Khai thác chấm dứt hoặc sửa đổi bất cứ thời điểm nào.
   4. Hiện trạng Website. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng bạn sẽ có quyền truy cập liên tục hoặc không bị gián đoạn vào Website hoặc các chức năng của Website sẽ không có lỗi. Website được cung cấp cho bạn “như hiện tại” và “có thể sử dụng được”, và Nhà Khai thác và các nhà cung cấp dịch vụ không đại diện hoặc bảo hành liên quan đến Website, bao gồm, nhưng không giới hạn, hiệu suất, tính khả dụng, nội dung hoặc các chức năng của nó. Cách giải quyết duy nhất của bạn cho bất kỳ thất bại hoặc không thực hiện được trên Website sẽ được chúng tôi sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để thực hiện một sự điều chỉnh hoặc sửa chữa cho Website.
   5. Phần mềm có sẵn trên Website. Bất kỳ phần mềm có sẵn nào để tải xuống từ Website (“Phần mềm“) là sản phẩm có bản quyền của Nhà Khai thác và các nhà cung cấp dịch vụ. Việc bạn sử dụng Phần mềm này được điều chỉnh bởi Điều khoản Thỏa thuận cấp phép người sử dụng, nếu có, kèm theo, hoặc được bao gồm trong, Phần mềm (“Thỏa thuận Cấp phép“).Bạn không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào kèm theo hoặc bao gồm Thỏa thuận Cấp phép trừ khi bạn đồng ý với Điều khoản Thỏa thuận Cấp phép. Đối với bất kỳ Phần mềm nào được cung cấp để tải xuống từ Website không kèm theo Thoả thuận Cấp phép, chúng tôi sẽ cấp cho bạn, người sử dụng, một giấy phép hạn chế, cá nhân không được chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng Website với các điều khoản, điều kiện và không có mục đích nào khác.Toàn bộ Phần mềm có trên Website, đều thuộc sở hữu của Nhà Khai thác và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng, và được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế. Bất kỳ hình thức tái sản xuất hoặc phân phối lại Phần mềm này đều bị nghiêm cấm, và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN THEO, SAO CHÉP HOẶC MÔ PHỎNG LẠI PHẦN MỀM NÀY CHO BẤT CỨ AI ĐỂ MÔ PHỎNG LẠI HOẶC TÁI PHÂN PHỐI PHẦN MỀM DƯỚI ĐÂY ĐỀU BỊ CẤM. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU TOÀN BỘ, CHỈ TUÂN THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CÓ THẨM QUYỀN PHÙ HỢP.
   6. Thông báo về Bản quyền và Nhãn hiệu. Toàn bộ nội dung của Website thuộc về: © 2017-2018 HI-TEK, Inc., đã được đăng ký bản quyền. Nhà Khai thác không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web do các bên không phải là Nhà khai thác. Các nhãn hiệu và logo của HI-TEK và Prebook là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Nhà khai thác ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. Các logo và sản phẩm khác và tên công ty được đề cập trong tài liệu này có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Nhà Khai thác sẽ tìm cách tận dụng các biện pháp bảo vệ theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số khi có hiệu lực. Nhà Khai thác có quyền xóa bất kỳ nội dung nào trên Wesite bị cáo buộc là vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Thông báo cho Nhà khai thác các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc các hành vi xâm phạm khác trên Website phải được chuyển đến HI-TEK, Inc., Attn .: Phòng Pháp chế tại địa chỉ email: info@HI-TEK.com. Nếu bạn biết về hành vi vi phạm thương hiệu của chúng tôi, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi qua email theo địa chỉ: info@HI-TEK.com. Không có giấy phép hoặc quyền được cấp theo ý nghĩa, sự phủ nhận hay bất kỳ cách nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Website. Nhà Khai thác cảnh giác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và sẽ chủ động tìm kiếm việc thu hồi bất kỳ chi phí và thiệt hại nào có thể xảy ra trong việc ngăn ngừa việc sử dụng sai hoặc chiếm dụng tài sản của mình.
   7. Đánh giá và nhận xét. Bạn đồng ý không đăng tải, đăng bài hoặc gửi bằng cách khác hoặc gây ra việc gửi nội dung cho Website, đăng tải dễ dàng trên diễn đàn của Website, chẳng hạn như mục “bình luận” hoặc “phản hồi” hoặc “bức tường” hoặc cơ chế tương tự trên trang web truyền thông xã hội do Nhà khai thác tạo ra.Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để đăng tải hoặc gửi nội dung lên Website, xin lưu ý rằng bằng cách gửi nội dung lên Website qua email, đăng tải hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ bài đánh giá, câu hỏi, nhận xét, góp ý, hoặc tương tự trong bất kỳ đề xuất nào (gọi chung là “Nội dung”), bạn cho phép Nhà Khai thác quyền không độc quyền, không phải trả tiền bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi được và hoàn toàn có thể cấp phép để (a) sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản, tạo ra các tác phẩm phái sinh và trưng bày công khai và thực hiện các Nội dung trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào, bây giờ được biết đến hoặc sau đó đã phát minh ra,; (b) sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến thông tin gửi như Nội dung; và (c) cung cấp sự ghi nhận về các Nội dung của bạn (ví dụ, liệt kê tên và quê hương của bạn) theo ý của chúng tôi. Bạn tiếp tục cho Nhà khai thác quyền khởi kiện bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm quyền của bạn hoặc của chúng tôi trong Nội dung do vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn đăng tải, đăng hoặc gửi bất kỳ Nội dung nào, bạn cho chúng tôi biết rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý cần thiết để tải lên, đăng hoặc bằng cách khác gửi nội dung đó và cấp cho Nhà khai thác các quyền liên quan đến Nội dung như đã nêu ở đây và rằng việc gửi Nội dung không phải do Nhà khai thác sử dụng sẽ vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bất kỳ người nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các Nội dung là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi không có nghĩa vụ gửi Nội dung hoặc Nội dung mong muốn và chúng tôi bảo lưu quyền quyết định tuyệt đối của mình để xác định những Nội dung nào được công bố trên Website. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung và chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào. Bạn không được gửi hoặc chuyển đến hoặc từ Website: (i) bất kỳ nội dung bất hợp pháp, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, hoặc các tài liệu hoặc nội dung khác vi phạm quyền công khai và/hoặc sự riêng tư hoặc có thể vi phạm bất kỳ luật nào; (ii) bất kỳ tài liệu thương mại hoặc nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, gây quỹ, quảng cáo, hoặc tiếp thị bất kỳ hàng hoá hay dịch vụ nào);và (iii) bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, độc quyền sáng chế hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và đồng ý bồi thường và giữ cho Nhà khai thác và nhân viên và đại lý của chúng tôi không bị thiệt hại, bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ vi phạm các hạn chế nói trên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc gửi bất kỳ Nội dung nào. Bạn thừa nhận rằng Nhà Khai thác có thể thực hiện các quyền của mình (ví dụ như sử dụng, xuất bản, xóa) bất kỳ nội dung nào bạn gửi mà không cần thông báo cho bạn. Mặc dù có quyền giám sát hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào, nhưng chúng tôi không xác nhận bất kỳ Nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ người nào khác chưa xóa.
   8. Liên kết hoặc trỏ đến các websites khác. Nhà Khai thác không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua Website của chúng tôi. Khi bạn truy cập một trang web không phải từ trang Prebook, vui lòng hiểu rằng Liên kết hoặc trỏ đến các Website khác độc lập với Website này và chúng tôi không kiểm soát nội dung của Website đó. Ngoài ra, một liên kết đến một trang web không phải là Prebook không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng trang web được liên kết. Bạn phải có biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn chọn cho việc sử dụng hoặc tải xuống của bạn đều không có chứa các vi rút, worm, Trojan và các mục khác có tính chất phá hoại. Truy cập vào bất kỳ trang web của bên thứ ba liên kết với Website này, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro.
   9. Nhà Khai thác. Nhà khai thác trang Prebookmembership.com là công ty HI-TEK INC., một công ty thành lập tại bang California, Hoa Kỳ và có thể liên hệ qua địa chỉ email info@HI-TEK.com
   10. Chữ ký điện tử

   (a)Sự đồng ý. Nhà khai thác yêu cầu rằng, trừ khi có quy định khác, tất cả các thông tin bằng văn bản của chúng tôi cho phép bạn được thực hiện bằng các phương tiện điện tử. Bằng cách truy cập và sử dụng Website, bạn khẳng định và đồng ý (trước tiên và liên tục) rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Điều khoản Sử dụng này và tất cả các thông tin, thoả thuận, hợp đồng, quy tắc và quy định khác và các khoản thu khác, sửa đổi, bổ sung và tất cả các tài liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Website này (gọi chung là “Hồ sơ điện tử“). Tất cả Hồ sơ Điện tử có thể được chuyển đến Địa chỉ Email đã Cung cấp (như được định nghĩa dưới đây) hoặc chúng tôi có thể đăng Hồ sơ Điện tử trên Website của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền gửi bất kỳ hoặc tất cả hồ sơ cho bạn dưới dạng văn bản tới địa chỉ gửi thư bưu điện hiện tại của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, nếu có. Thông báo điện tử sẽ có hiệu lực tương tự như gửi cho bạn dưới dạng văn bản.

   (b) Phạm vi và Thu hồi sự đồng ý. Việc bạn chấp thuận nhận thông tin liên lạc điện tử và thỏa thuận của chúng tôi áp dụng cho tất cả các Hồ sơ Điện tử. Sự chấp thuận của bạn cũng cho phép sử dụng chung chữ ký điện tử liên quan đến việc sử dụng Website của bạn và bất kỳ cơ hội, dịch vụ, lợi ích và đặc quyền nào được cung cấp bởi Nhà khai thác và bạn đồng ý bị ràng buộc khi bạn nhấp vào “Đồng ý”, “Chấp nhận” hoặc nút tương tự trên Website, vào thời điểm hợp lệ, ràng buộc và có hiệu lực thi hành sẽ được hình thành. Nhà khai thác là nhà cung cấp dịch vụ trên Internet; vì thế; việc rút lại sự đồng ý của bạn về việc kinh doanh điện tử với chúng tôi có thể dẫn đến việc chấm dứt bất kỳ cơ hội nào mà bạn có thể nhận được từ Nhà khai thác. Việc thu hồi có thể được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu trực tiếp, không phải bằng điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: PO Box 19040 San Diego, California, 92159 U.S.A. Việc rút lại sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý và tính thực thi của Bản ghi điện tử trước đó.

   (c) Yêu cầu về thiết bị và phần mềm. Để nhận được Hồ sơ Điện tử và truy cập Website của chúng tôi, bạn cần có máy tính với (i) quyền truy cập vào Website, (ii) một tài khoản email hoạt động tại Địa chỉ Email đã cung cấp, (iii) trình duyệt Microsoft Internet Explorer 7.0 trở lên hoặc Google Chrome, Mozilla FireFox hoặc Safari, và (iv) Adobe Acrobat Reader ™ 7.0 hoặc cao hơn. Bằng cách truy cập Website, bạn biết rằng bạn có các thiết bị và phần mềm như vậy và bạn có thể tải về, truy cập, đọc, xem lại, in và lưu trữ Hồ sơ Điện tử mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản Sử dụng trong trường hợp chúng tôi thay đổi các yêu cầu phần cứng hoặc phần mềm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng truy cập vào bất kỳ Hồ sơ Điện tử nào.

   (d) Thông tin qua E-mail. “Địa chỉ Email đã cung cấp” của bạn là bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn cung cấp cho Nhà Khai thác hoặc, nếu bạn là thành viên của Prebook, địa chỉ email được cung cấp cùng với đăng ký hội viên của bạn, hoặc bất kỳ sự thay thế nào của nó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bản thân môi trường Internet không an toàn, và rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc bằng bất cứ cách nào liên quan đến phản hồi của chúng tôi đối với bất kỳ e-mail hoặc thông tin điện tử nào khác mà chúng tôi tin rằng bạn đã gửi cho chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải điều tra tính hợp lệ hoặc để xác minh bất kỳ e-mail hoặc giao tiếp điện tử nào khác.
   Chúng tôi có thể trả lời thư điện tử do bạn cung cấp cho địa chỉ được cung cấp với thông tin liên lạc hoặc Địa chỉ Email đã được cung cấp. Bất kỳ thư điện tử nào mà chúng tôi gửi lại đều có thể được gửi lại cho bạn tại bất kỳ địa chỉ e-mail nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ của bạn, trừ khi bạn đã thông báo trước cho chúng tôi bằng thông báo điện tử hoặc bằng văn bản rằng địa chỉ e-mail không còn giá trị nữa. Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng thực của e-mail hoặc thông tin điện tử. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người hoặc công ty khác nếu chúng tôi không hành động hoặc theo bất kỳ hướng dẫn nào cho chúng tôi trong trường hợp một thông tin liên lạc không thể được chứng thực theo sự hài lòng của chúng tôi.

 

 1. Bảo mật và Tài khoản của bạn. Chúng tôi tin vào việc tự bảo vệ sự riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tuân thủ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, điều này cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng Website. Nếu bạn đã đăng ký hội viên trên Website và lựa chọn tên người sử dụng và/hoặc mật khẩu, bạn sẽ bị cấm chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai. Bạn phải thông báo ngay cho Nhà Khai thác nếu mật khẩu của bạn bị xâm nhập. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (i) tất cả các hoạt động hoặc sự thiếu sót liên quan đến Website và (ii) tất cả các hoạt động trên Website có nguồn gốc từ tên người dùng và mật khẩu của bạn, kể cả việc sử dụng trái phép.
 2. Trách nhiệm; Khước từ; Sự bồi thường. Việc bạn sử dụng Website và các tài liệu được đưa ra trên đó có thể gây ra rủi ro cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với Website hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên đó, hoặc với Điều khoản Sử dụng này, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng tiếp cận và ngừng sử dụng Website. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Khai thác hoặc các thành viên, người quản lý, nhân viên, giám đốc, nhân viên, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và chủ sở hữu tài sản (“Indemnitees”) phải chịu trách nhiệm pháp lý và bạn sẽ từ bỏ và miễn trừ mọi khiếu nại cho (a) bất kỳ hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất; và (b) bất kỳ thiệt hại, tổn thất, hình phạt, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ bất kỳ hành động hay sự thiếu sót nào của cá nhân hoặc tổ chức khác liên quan đến việc bạn sử dụng Website và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của những người đó liên quan đến bất kỳ khiếu nại hay hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Website hoặc các tài liệu trên đó sẽ bị giới hạn trong việc hoàn trả số tiền mà bạn đã trả cho Nhà Khai thác. Nhà Khai thác đã sử dụng những nỗ lực hợp lý trong việc thu thập, chuẩn bị và cung cấp thông tin và tài liệu có chất lượng nhưng không đảm bảo hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đầy đủ của thông tin có trong hoặc liên kết với Website. Người sử dụng thông tin từ Website hoặc các link liên kết có nguy cơ của riêng họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong nội dung của Website. Trong khi Nhà Khai thác có thể thay đổi thông tin trên Website hoặc bất kỳ cơ hội, dịch vụ, lợi ích và đặc quyền được cung cấp bởi Nhà Khai thác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, Nhà Nhà Khai thác không cam kết cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Website. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Nhà khai thác vô hại đối với mọi tổn thất, chi phí, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, hoặc trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) duy trì hoặc phát sinh do vi phạm Điều khoản Sử dụng này, bất kỳ hành vi gian lận nào của bạn, bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quyền của một bên thứ ba, trừ khi kết quả tương tự từ sự sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bất kỳ người nào. Chúng tôi bảo đảm quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ độc quyền cho bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc bào chữa đó.
 3. Lựa chọn của pháp luật; Nơi xét xử; Địa điểm. Website này được điều hành bởi một công ty Hoa Kỳ có trụ sở tại San Diego, California và Điều khoản Sử dụng này và việc sử dụng Website của bạn sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp của Bang California, không bao gồm các quy tắc luật pháp. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng và/hoặc việc bạn sử dụng Website này chỉ có thể được đưa ra tại một tòa án có thẩm quyền tại bang California, hoặc tại Tòa án của bang California, và mỗi bên đều đồng ý với thẩm quyền và địa điểm của tòa án đó, và từ bỏ mọi phản đối. Trong bất kỳ hành động nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng và/hoặc việc bạn sử dụng Website, bên thắng kiện sẽ được bồi thường các khoản chi phí và phí luật sư. Việc sử dụng Website không được phép trong bất kỳ thẩm quyền nào không có hiệu lực cho tất cả các điều khoản của Điều khoản Sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, mục này.
 4. Điều khoản Chung. Hoạt động của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này tuân theo pháp luật hiện hành và quy trình pháp lý, và không có gì trong Điều khoản Sử dụng này giới hạn quyền của chúng tôi tuân thủ việc thi hành luật pháp hoặc các yêu cầu khác của chính phủ hoặc pháp luật khác hoặc các yêu cầu liên quan đến việc bạn sử dụng Website hoặc thông tin được cung cấp đến hoặc thu thập bởi chúng tôi về việc sử dụng đó. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng bạn sẽ đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng Website trong vòng hai (2) năm kể từ ngày tuyên bố đó hoặc hành động phát sinh hoặc tích luỹ hoặc yêu cầu bồi thường hoặc nguyên nhân của hành động sẽ được huỷ ngang không thể huỷ ngang. Trong trường hợp một phần hoặc bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản Sử dụng này được giữ bởi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, tính hợp lệ, tính hợp pháp và hiệu lực của các quy định còn lại sẽ không được bị ảnh hưởng hoặc khiếm khuyết, và những điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực.Sự thất bại hoặc trì hoãn của chúng tôi trong việc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào không từ bỏ quyền thi hành cùng một hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Hợp đồng này trong tương lai. Điều khoản Sử dụng này (và bất kỳ điều khoản và điều kiện khác được tham chiếu trong tài liệu này, bao gồm, đối với các thành viên của Prebook, tất cả các tài liệu cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà Khai thác liên quan đến Website và nó thay thế tất cả các các thông tin và đề xuất liên tục, dù là điện tử, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, giữa khách hàng và Nhà Khai thác liên quan đến Website. Phiên bản in của Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này ở mức độ tương tự và phải tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu tạo ra và duy trì dưới dạng văn bản. Tên giả tưởng của các công ty, sản phẩm, con người, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trên Website không nhằm để đại diện cho bất kỳ cá nhân thực sự, công ty, sản phẩm, hoặc sự kiện. Trong trường hợp có sự bất đồng về ngôn ngữ thì Điều khoản sử dụng bằng Tiếng Anh được thông báo công khai tại Prebook sẽ là văn bản chính thức được sử dụng để giải quyết mọi tranh chấp và các bên phải tuân thủ theo đúng ý nghĩa của nó. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu

Văn phòng Hoa kỳ

PO Box 19040

San Diego, CA 92159

Tel: 1-858-571-8431

 

Văn phòng Sài Gòn

Số 9, Đường 29, Phước Kiển A,

P.Phước Kiển, Nhà Bè,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Văn phòng Hà nội

Số 47, Vạn Bảo, Ba Đình,

Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-243-734-3328